ارسال درخواست مشارکت در ساخت

یکی از گزینه‌هایی که هلدینگ قربانی برای همکاری با دیگران در نظر گرفته است، مشارکت در ساخت است. در مشارکت در ساخت افرادی که صاحب زمین هستند می‌توانند برای مشارکت با ابنیه سازان مقاوم قربانی درخواست خود را ارسال کنند.

زمین پیشنهادی باید دارای این ویژگی‌ها باشد:

  • زمین حتما باید دستور نقشه داشته باشد.
  • در تمامی مناطق تهران همکاری می‌شود.
  • در استان‌های دیگر با دستور نقشه همکاری می‌شود.
  • اگر فرایند ساخت شروع شود، همکاری پذیرفته نمی‌شود.
  • زمین‌های دارای ورثه نیز پذیرفته می‌شوند.