ارسال درخواست تامین کنندگان

فعالان بخش تولید و تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و صنعتی می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه، وارد نظام ارزیابی شده تا در وندور هلدینگ قربانی قرار‌گیرند.

Max. file size: 30 MB.